mandag 22. april 2013

Maktelitens og Mafiaens webbaserte driftsdatabase?

Det skjulte maktnettverket tror jeg har en svært effektiv driftsorganisasjon. 
De vet alt og har tilgang til alt som skjer.  Du skjønner ikke hvordan maktnettverket kan være så ekstremt oppdatert og fange opp alle bevegelser du gjør og hvordan de så effektivt klarer å sabotere og blokkere.

Dette krever en svært moderne og oppegående datakontroll og datakommunikasjon mellom de som drifter makteliten sitt system og hvordan beskjeder sendes til og fra de som er høyt opp i stillinger i forskjellige maktsentre som domstol, banker, kommunal planavdeling, skattekontorer, telekommunikasjon osv.

Etter å ha registrert mulige og umulige og uforklarlige problemer som man uforventet støter på er jeg overbevist om og tror at dette er et stort, strengt voktet og strengt sikret datasystem som Mafiaen eller Makteliten bruker. Slik må det være for ellers vil det rett og slett ikke være mulig å foreta en så total integrasjon, kontroll, sabotering og blokkering.
 
Foruten om tapte rettsaker, store kostnader som systematisk påføres ved uforutsette skattekontroller, andre kontroller, sabotasje av firmaer, sabotering av klienter osv. vil det kanskje  forsvinne hele kataloger fra din PC også og SMS og email forsvinner i løse luften samt mulige og umulige driftsproblemer tilknyttet din telekommunikasjon privat og bedrift.


Maktsystemet må være totalintegrert i alle viktige samfunnsposisjoner for å være så effektivt som det er. Det må være velvillige og delaktige personer i de forskjellige samfunns etatene og banker og selskaper som Telenor for at alt dette skal kunne skje.  Jeg tror at det også er  personer som mister jobb og posisjon dersom de ikke adlyder makta.

Jeg tror at det foregår slik:

1.  Det må være en stor og effektiv rapporteringsdatabase og søkemotor database hvor nøkkelpersoner rapporterer til
Denne databasen tror jeg er programmert via DNB og belastet DNB sitt driftsregnskap.  Jeg tror ikke at nettverket sine medlemmer tar denne kostnaden via egne regnskaper og det kan være godt skjult  underlagt DNB sin data programmering og driftsregnskaper. Jeg tror at muligens programmering og et viktig knutepunkt kan være stasjonert på Kypros og muligens videre derifra til Russland.  Dette går garantert gjennom flere ledd for å skjule spor.

Jeg skulle likt  å ha kjennskap til  navnet til denne websiden hvor denne databasen driftes gjennom og hvor medlemmene rapporterer til og logger seg på under strenge sikkerhetstiltak som kodebrikke, passord og evt et alias. Dette passer godt inn med at denne må være tuftet på nettbank teknologi med søkemotorer som for eksempel 1888.no eller lignende, samt kunne sende rapporter inn i dette web baserte systemet.

2.  Er man først registrert i denne databasen som "persona non grata" er man der for alltid.
Du kan glemme at du noen gang får godkjent en lånesøknad i bankene i ditt område, du taper garantert alle rettsaker, du går garantert ikke gjennom den minste søknad eller regulering på kommunens planavdeling. Vær oppmerksom på sabotasje, eliminering av kunder og bedriften din. Forvent negativ presseomtale.  Husk du er under angrep og at de har totalkontroll over all din informasjon.

3.  Et slikt system kan ikke driftes uten mennesker som forer web systemet med informasjon og som gir ordrer om hva som skal gjøres.   Det må være en hoved administrator, muligens regional, for eksempel fra Bergensområdet for Bergensregionen, men systemet er nok landsdekkende.  Etter at for eksempel domstoladministrasjonen logger seg inn på denne web databasen og systematisk rapporterer inn alle navn som det er uttatt stevning fra/mot, vil alle personer som er registrert som "persona non grata " i et slikt register bli "flagget" av databasen, og rapport sendes til systemadministrator.
Systemadministrator må så rapportere tilbake hvilke reaksjoner som skal iverksettes mot "persona non grata" for eksempel i domstolene.  Man får da såkalte nettverks domsavsigelser eller mafiadommer, hvor lov og rett settes til side for kreative dommer mot "persona non grata".  Du vil tape uansett lov og justis.

4. Dette er med andre ord et fullverdig overvåkingssystem og rapporteringssystem like hemmelig som FBI og Illuminati. 
Tilbakemeldingen til for eksempel domstolene eller styret og låneadministrasjonen i banken får da en liten kodet email tilbake med ønsket reaksjon mot "persona non grata".
Dette systemet tror jeg brukes av Kjegleklubben, Ridderordener og mektige familier både i Bergen, Oslo og større steder.  Overalt i hele Norge.  Det finnes garantert slike systemer også i Europa og Statene. 
Det er jo slik ridderordener har opprettholdt makten og eliminert andre personer fra makt og velstand. 

5. Slik kan det opprettholdes et skjult styresett i vårt såkalte demokratiske land, hvor denne makteliten tilsynelatende ikke eksisterer
Total uskyld og bortforklaringer råder i presse og media når noe avdekkes, mens de i virkeligheten er totalt integrert i alle viktige samfunnsetater og institusjoner og utøver total kontroll over dine disposisjoner og bevegelser, som bankdata, skattedata, hvilke saker som kommer opp til domstoladministrasjonen, tror jeg også at email og teletrafikk er overvåket og tidvis sabotert.  La fantasien få fritt løp og erfaringer du ikke har forstått få fritt utrykk i kommentarfeltet. 

Dette ser ut til å være et kriminelt og svært godt organisert maktnettverk på toppen av vårt samfunn.
"Et styre i styre", skyggeregjering, en domstol som ikke følger norske lover og regler, men som følger mafiaen sine instrukser. Et banksystem som er gjennområttent av mafia.  Offentlige institusjoner og administrasjoner som er infiltrert av mafiasystemet.

Jeg håper dere har mange historier dere ønsker  å legge inn i kommentar feltet.  Jeg håper det er mange som kan nøste opp i trådene for å få slutt på dette systemet.
Ønsker vi et ekte demokrati eller er synes vi at det er akseptabelt at et slikt kriminelt nettverk gjennomsyrer domstoler, banker, offentlige etater og institusjoner?  Er regjeringen og storting og departementene delaktige i dette maktnettverket også?

Er makteliten pill rotten?  Er de egentlig bare  kriminelle mennesker som rotter seg sammen mot allmennheten og mannen i gata?

Skal vi få slutt på dette må det fremskaffes konkret informasjon om dette webbaserte nettsystemet og dets aktører til Justisdepartementet.  Skal vi slå et slag sammen?
tirsdag 20. mars 2012

Rettsikkerheten i Bergen, Gulating, Tryg (Vesta), hvordan maktnettverkene opererer

Vi tror at vi lever i et land hvor rettsikkerheten til den enkelte er vel ivaretatt. Domstolene skal være siste instanse for rettssikkerheten. Det stemmer ikke.
.
Jeg skriver om Bergen, fordi det er der jeg har min erfaring fra.

PS.
Jeg skulle ha ønsket at noen hadde fortalt meg om maktkorrupsjonen i Gulating og Bergen, slik at jeg hadde spart meg for 5 millioner kroner i unødvendige sakutgifter. Denne bloggen er til skrekk og advarsel til alle som vurderer en rettsak og som ikke kjenner til maktkorrupsjonen i Bergen.
Denne bloggen er åpen for alle som ønsker å legge til sine saker hvor maktnettverket har vært inne og overstyrt utfallet av rettsaker eller lignende.
Makten bak Makten
      Det er ikke alt aviser tør å skrive om.  Eller mer korrekt sagt;   Pressen er en del av elite maktnettverk.  Dagspressen er styrt av Makten bak Makten.  
      Avisene eller dagspressen er et virkemiddel som styres av makteliten. Vi blir foret med informasjon tilpasset et formål som er definert av makteliten. Vi kan ikke lenger stole på dagspressen, fordi vi ikke lenger kan stole på intensjonen bak artikkelen eller "nyheten".  
      Vi mennesker som står i veien for makteliten  kan kun komme til orde ved å skrive BLOGG.  Dette er fremtidens måter for å publisere sannheter fra oss som ikke er del av makten bak makten.  Blogger som ikke kan kontrolleres eller styres av makten bak makten.
   
    Hvem er denne skjulte makten?  Kjært barn har mange navn.  Vi finner disse elite maktmenneskene i Ridderlosjene,  elite nettverket, eliten i forretningslivet.   I Bergen kaller også noen "makten bak makten" for Kjegleklubben.  
     Disse har igjen et stort angivernettverk som forer makten bak makten med informasjon og som utøver den egentlige makten sin instruks og vilje..  Uten dette angivernettverket ville ikke maktkorrupsjonen fungere.  Vel posisjonerte angivere sørger for at makteliten får eksklusiv tilgang til kontrakter, offentlige kontraker er vel fordelte før de er offentliggjorte.   
     
      Alt er forhåndsavtalt og forhåndsbestemt.  I domstolene er sakene forhåndsprosedert og dommer nøye utvalgt av makteliten.domsavsigelser kan avgjøres før rettsaken starter. 
     Når kontrakter offentliggjøres eller rettsaker starter er det kun et spill for galleriet, for offentligheten eller for mannen i gaten.
      Dette er makten bak makten er satt i system på en slik måte at demokratiske spilleregler er tilsidesatt.   
     Vi har fått et skjult styresett som overstyrer demokratiet.  Et styre i styret, kan man si.  Dette styresettet er fullstendig skjult og hemmelig.  Det tåler heller ikke dagens lys.

     Maktnettverket er et personlig nettverk som strekker seg fra ledelsen i næringslivet, langt inn i bankvesenet, inn i alle offentlige etater innen stat og kommune, inkl. planavdeling i kommunen, men også langt inni andre offentlige etater som skattevesenet universitetet osv.
     Kort sagt nettverket er posisjonert inn i alle viktige offentlig etater og domstolene. Nettverket har total kontroll over det som skjer som er av betydning og interesse innenfor maktutøvelse, offentlige kontrakter, og tildelinger av kontrakter til næringslivet som har betydning for økonomi og eiendom. 
     Nettverket bruker sine vel posisjonerte "medarbeidere" til å rette et angrep for å elimiere en person eller bedrift som nettverket anser som ikke ønsket.

     Det er maktnettverkene og bergensfamiliene og  medlemmer i frimurerordenen , kjegleklubber og forretningseliten som styrer over domstolene i Bergen.  
     Det er mange dommere som er frimurere og medlem av maktnettverk.  Noen kaller også disse nettverkene for kameraderi.
      I Bergen finnes det et sterkt maktnettverk som strekker seg langt inn i domstolene, i den offentlige adminstrasjon finner vi sterke vennskapsbånd og nettverksbånd. 
     
       Dette nettverket har full kontroll over all din informasjon uavhengig om det er informasjon fra  offentlige etater, bank eller annet.
      Dersom du setter deg opp mot dette maktnettverket, så kan du få betydelige problemer, idet de vil konstant rette angrep mot din person, din økonomi, din bedrift eller dine planer.  Du må kort sagt være finansielt uavhengig av inntekter fra området som er kontrollert av makteliten, ellers vil du bli finansielt destruert, helst samtidig med en sterk negativ pressedekning.  Det kalles eliminering.

Rettsikkerheten, eller mangel på rettsikkerhet
     Hva skjer med rettsikkerheten til personer  som står i veien for elite nettverkene?  
     Rettsikkerheten må vike til fordel for maktnettverkene.   Nettverkene bestemmer hvem som skal være dommer i din sak, og dommer vil være en fra maktnettverkene eller med nære forbindelser fra disse nettverkene.  
     I min rettsak er urfallet og Dommen forhåndsprosedert med et utfall som er i samsvar med det som makteliten ønsker.  Prinsipper som rettsvesenet i gjennom  Norges lover er bygget på  blir da en underordnet problemstilling.  Prinsipper som Sannhet, Rettferd og Norges Lover er helt uten betydning i de saker hvor makteliten går inn og overstyrer domstolene.  Domstolene skal i prinsippet representere Demokratiet. 
      Det er trist å erkjenne at både Domstolene og Demokratiet har falt og er underlagt Makten bak Makten.   Rettsikkerheten eksisterer ikke for personer som står i veien for maktnettverket. 
      I Italia var det i disse dager 16 dommere i et distrikt som ble silt ut som mafiadommere og avsatt som dommere, nettopp fordi de tilhører slike maktnettverk.    I Norge har vi ridderordener, elite klubber, elite nettverk og partiboken.  Systemet fungerer svært likt over hele verden.  Noen kaller disse elite maktnettverkene for Illuminati. Makten bak Makten, Den nye verdensorden.

      Min sak; først for Byretten og senere for Gulating Lagmannsrett, er et rent spill for galleriet.  Dommen er i korte trekk "å rette baker for smed".  En forhåndsprosedert sak, et spill for galleriet.  En bestilling fra elitemakten.
      Jeg som ikke har noen byggeteknisk forkunnskap, er gjort ansvarlig for all omprosjektering av etasjeskille og baderom som er utført og under byggelede  av Paradis Prosjektering helt uten min kjennskap til hverken egenprosjektering eller byggetekniske feilkonstruksjoner som ikke er i tråd med noen byggeforskrift.  All dokumentasjon er systematisk blitt holdt skjult for meg og Paradis Prosjektering har i klare ordelag sagt at de ikke har egenprosjektert eller endret byggets opprinnelige tegninger. 
     Da jeg oppdaget en lekkasje og bad om hjelp til å finne lekksjested og lekkasjeårsak, ble lekkasjen skjult ved at Paradis Prosjektering la silikonfuge for å tette lekkasjen og deretter ren løgn etter løgn for å skjule deres eget ansvar og deres egenprosjektering som jeg ikke visste noen verdens ting om.  Denne løgnen  var basisen  i selve forliksklagen jeg tok ut i 2005. 
      Til tross for dette, og at Stein Jensen ( stedlig byggeleder) selv har,  først i tingretten, sagt at han ikke mente at PP hadde noen opplysningsplikt til meg som byggherre om lekkasjeårsaker, eller om byggets teksniske svakheter som direkte følge av de feilkonstruksjoner som er egenprodusert av Paradis Prosjektering.  Heller ikke senere i Lagmannsretten , hvor  Stein Jensen i klartekst sier at silikonfugen ble lagt for å skjule lekkasjen og at de visste årsaken til lekkasje har dette noen som helst innvirkning på den forhåndsprosederte dommen.  Når Dommen gir meg det hele ansvaret, kaller meg en profesjonell aktør, jeg som aldri har tatt et teknisk tegnekurs eller som overhodet ikke har noen byggteknisk kompetanse eller bakgrunn, er det ikke vanskelig å forstå at dommen er en ren nettverksbestilling.  Den er ferdig prosedert før den kom i retten og er et rent spill for galleriet.
      For de som har interesse av selve dommen, så er det sak: 09-179041ASD-GULA/AVD1.
Det sier seg selv at de blir nødt til "å rette baker for smed" for å kunne skrive en slik dom. 

     Jeg  må derfor gå inn på hva som er årsaken til en slik dom og se på hvordan makten bak makten styrer hele prosessen.  Hvem er makten bak makten og hvordan kom jeg i veien for denne makteliten?

Jeg må derfor se på både domstolen og min sak som har versert for domstolene og dommen som falt 31.oktober 2011,

Hvordan kom jeg i veien for maktnettverket i Bergen?
Hva skjer når du kommer i veien for maktnettverket?
Hvorfor kan ingen lykkes i Bergen utenfor maktnettverket?
Elimineringsmetoder

Det er to ting som utmerker seg:
Mine kjøpekontrakter og eiendommer på Espeland
Mjellem + Karlsen saken

Seim saken  og Maktnettverket i Bergen
      Jeg kom i veien for maktnettverket da jeg meldte meg som kjøper til Njellem+Karlsen.  Jeg visste lite at jeg satte foten midt inne i MAKTELITEN,  Jeg fulgte spillereglene og la inn et formelt bud på kjøp av eiendommen Mjellem + Karlsen.  Lite visste jeg at det kan man ikke gjøre ustraffet. Jeg hadde samtaler med Frode Hoff, som var satt inn som administrator etter Carl Fredrik Seim.  Metoden de brukte for å sette Carl Fredik Seim ut av sjefsstolen, kommer jeg ikke inn på her. Jeg hadde interessenter med meg i budrunden.  

      Jeg fulgte med på spillet rundt Marineholmen i avisene; hvordan DNB NOR sa opp lånene til  Carl Fredik Seim,  straks etter fusjonen mellom DNB og NOR var et fakta;  pressens vannvittige jakt på Seim og hans styre og formelle medarbeidere og hans  konsulenter osv.  Denne saken er et godt eksempel på hvordan makteliten administrerer og isenesetter "everything that is happening is conspired to happen" planer høyt oppe i systemet i Bergens makt elite.  Greve familien som styrer i DNB og Rieber som den skjulte kjøper. Pressen som en massiv angrepsmetode. Dagspressen i Bergen er den som formidler makteliten sin nøye planlagte strategi.
 
      Rett nok var det ulovlige lån i Mjellem + Karlsen, utbetalinger til Uppstrøm, MEN er det spillet i kullissene som har interesse her. Spillet i kullissene er det som vi idag ser resultatet av. Det var aldri intensjonen av området i fremtiden skulle være verftsområde i all fremtid.  All fornuft tilsa at verftsdriften måtte flyttes ut til andre steder, feks. Laksevåg verft. 
      Seim gjorde en nødvendig jobb for makteliten, idet han var den som måtte ta støtet for å flytte verftet til et annet sted.  Seims planer med å omdisponere verftet til bolig og kontorer, var derfor et svært betimelig plan som kunne utnyttes i pressens heksejakt på Carl Fredrik Seim.  Heksejakten  stod slett ikke i forhold til saken om ulovlige lån.  
      Det er maktnettverkets høyeteste leder som trekker i alle tråder og som jobber sterkt  i kulissene og pressen gjør som den får beskjed om. En heksejakt uten sidestykke i Bergens historie;    Oppsigelse av lån, mediepress og jakt på den tidligere eieren Carl Fredrik Seim.  Dette var  en klar strategi for hvordan maktnettverket styrte Mjellem og Karlsen saken i kulissene.  Jeg syntes litt synd på den stakkars tidligere uerfarne eieren av verftet.  Han hadde ingen ide om hvordan spillet ble spilt bank hans rygg.  Han hadde ingen sjanse mot et så tungt maktnettverk. 

       Carl Fredik Seim ble dissekert, eliminert, dømt av en dommer fra maktnettverket og offer for en vannvittig pressejakt styrt av maktnettverket.   Bankene,  pressen, Rieber, planavdelingen, domstolen osv.  Forstår dere hvordan maktnettverket jobber?  Etter at de nødvendige strategiske steg er gjennomført, så kommer Rieber konsernet, som har planlagt dette i detalj  i kullissene og i samarbeid med banken, pressen og den nye administrator av Mjellem+ Karlsen,  frem som en redningsmann og kjøper, med tilsynelatende hvite hender.   Hva skjedde egentlig i Styret i Mjellem + Karlsen?  Frode Hoff ble selvsagt vel ivaretatt.  Det er slik systemet fungerer. 
      Kun de invidde vet at det hele er nøye plantlagt og gjennomført av makteliten.  Makten bak makten etter prinsippet "everything that is happening is conspired for to happen".  Med andre ord;
dette er et virkelig skittent spill uten redelighet og ærlighet.  Det er rå og brutal maktmisbruk og stygge metoder.  Dette er ikke demokratiske spilleregler.  Dette er Illuminatis metoder.

Offeret  ble dømt av en nettverksdommer og elimiert effektivt.  Sterkt svertet av heksejakten til pressen.   Det er slikt som du ser på Amerikanske thrillere om hvordan man blir effektivt tatt ut av systemet og eliminert.  Men dette er i Bergen, ikke Amerika.  

      Jeg hadde et møte med Krigsforsikringen som i klare ord opplyste at en representant fra Rieber hadde gitt klar beskjed om at ingen andre enn denne Bergensfamilien ville få omregulert eiendommen fra verft til kontorer og bolig.  Det ville være fånyttes for andre å forsøke. 

      Her blir jeg opplyst at Bergen er helt korrupt og nettverksstyrt og at dette går helt inn i den kommunale planavdelingen.   Jeg forstod fort at dette var et sterkt nettverk som hadde den egentlige kontrollen i byen.  Jeg skal komme tilbake til planavdelingen i Bergen litt senere i denne bloggen. 

      På dette tidspunktet levde jeg fortsatt i den tro at styret i M+K ville ta stilling til formelt innkomne bud på verftet og at alt ville være styrt i ordnede forretningsmessige forhold.  

     Jeg la inn låne søknad hos Handelsbanken.  Jeg fortalte saksbehandler at denne søknaden måtte hun låse bort, fordi hun ville få spørsmål fra ledelsen som ønsket alle detaljene fra min søknad, for å vite hvem som var mine samarbeidspartnere. 
     Jeg skjønte at nettverket hadde full tilgang til søknaden i Handelsbanken.   Dette ble bekreftet da jeg i hadde neste møte med Frode Hoff som var ansatt som administrator i M+K da Seim ble arrestert.  Han kunne til min store forbauselse fortelle meg nøyaktig hvordan lånesøknaden ble behandlet i Oslo. Frode Hoff kunne fortelle meg utfallet av behandlingen i Handelsebank i Oslo før jeg selv visste det.   Maktnettverket strakk seg helt til banksjefene i Oslo.  Bankene er kundestyrte og korrupte. De er del av maktnettverket.    Jeg ble slett ikke forbauset da min saksbehandler i Handelsbanken i ettertid  fortalte meg at jeg hadde rett når jeg ba henne låse ned dokumentene til søknaden.  Det var sjefer i den lokale banken som ønsket innsyn i mine dokumenter.   En av samarbeidspartneren til Rieber var kunde i Handelsbanken og de  hadde en egen interesse i overta verftet på Laksevåg og derav samarbeid med Rieber i denne saken.  Dette viser metodene som makteliten bruker for å eliminere vekk konkurrenter.

      Bankene har gått fra å være ryddige ærlige banker til å være del av et maktnettverk.  Det er maktnettverket som bestemmer hvem som får lån, uavhengig av egenkapital eller ikke.  Bankene vil eliminere en kunde dersom maktnettverket bestemmer det.  Har dere erfart tilsvarende og har fått overraskende negative svar fra banker, kan det være maktnettverket som står bak og blokkerer en finansiering.  Du står i veien for Makten bak Makten sine interesser. 
     Jeg tok en liten sjekk på dette maktnettverket for å få endelig bekreftet hvordan det jobbet. Jeg opplyste til Frode Hoff ( og ingen andre) at jeg hadde en interessent som investor dersom jeg kjøpte M+K. Dette var et stort navngitt pensjonsfond med masse penger som var basert i Bergen og som kunne være interessert i å investere i et slikt eiendomsprosjekt så sentralt i Bergen.
      Det tok ikke mer enn en dag før dette pensjonsfondet kom tilbake til meg ogoopplyste at det ikke kunne være med lengre. Så lang tid tok det fra jeg tok testen på maktnettverket til Rieber effektivt har satt pensjonsfondet på plass.  Et maktnettverk har stor økonomisk makt og kan skade noen og enhver.  Det er lett å miste jobben dersom man går imot et slikt maktnettverk.
     
      Underveis langt uti i prosessen gjør maktnettverket er forsøk på å sverte meg gjennom avisene. Jeg skal elimineres via pressenkampanje.  Dette kalles på godt norsk en "skittpakke".  Jeg ble oppringt av DN som hadde mottatt informasjon om at jeg skulle være del av gruppen til Carl Fredrik Seim. Den som styrte denne aviskampanjen var selvsagt godt skjult i kullissene og slett ikke offisielt på banen som kjøper på dette tidspunktet. Jeg forstod dette var et  angrep ved bruk av pressen og at hensikten var forsøk på svertekampanje.  Jeg opplyste DN hvem som var den reelle kjøper og hvem som styrte spillet om Mjellem+ Karlsen fra kulissene.   DN var voksen og deltok ikke i et slikt forsøk på å sverte meg  ved å koble meg til Carl Fredrik Seim, men den relle kjøper kom frem i lyset og i avisartikkelen.   Rieber ble omsider trukket frem i lyset, men de færreste skjønte spillet i kullissene og hvem som var administrator av spillet.

      Alle andre som hadde vært i forbindelse eller jobbet for Carl Fredrik Seim ble grundig svertet og trukket ned i avisene som kjørte kampanjene for den ukjente kjøper i kulissene,  og som i realiteten styrte hele spillet om M+K, uavhengig av hvem som var administrator og styre hos M+K.  Pressen er direkte styrt av dette maktnettverket.  Pressen er en del av dette maktnettverket.  Pressen har stor makt og kan knuse hvem som helst.

   Hver og en av disse som er systematisk blitt svertet i aviskampajer har sine egne historier om dette.  Trodde dere at avisene var nøytrale og ikke deltok i dette spillet?    Hva ville skjedd med aviser i Bergensområdet dersom de skulle motsette seg maktnettverket?  De ville miste mye omsetning og annonsering.  Husk hvor stort nettverket er?    Avisen ville gå sin økonomiske ruin i møte og reporteren ville miste jobben.  Hvem styrer over dagspressen i Bergen? Jeg behøver vel neppe å fortelle dere det.

    Det står ingen ære i dette maktnettverket
    Dette er en skammens høyborg av fine herrer i dress som mener at de står høyt hevet over det norske demokratiet.  

Dette er konstellasjonen som styrer Bergen.

      Jeg hadde høyeste bud, men ble ikke saken   styrebehandlet i M+K?  Hva skjedde egentlig i styret?  Frode Hoff var nok kun en marionett som måtte plasseres som administrator i prosssen med å rydde bort Carl Fredrik Seim, som ble sendt på ferie til utlandet og hjem til fengsling.

     Beskjeden fra Rieber til nettverket var:  Den som samarbeider med Torunn Økland blir eliminert vekk.

Espeland
     Jeg kjøpte  opp eiendommer og fikk bindende kjøpekontrakter på Espeland.   Etter dette er jeg utsatt for mange svertekampajer via pressen.  Leser dere pressedekning om meg, så har alle som målsetting å sverte.   Dette er rene angrep fra maktnettverket.  Pressen er blitt er et verktøy for maktnettverket.
Svertekampanjer i pressen er et typisk virkemiddel. Det skal skapes et negativt bilde av en person som en del av en elimineringskampanje. 

     Jeg skjønner at eiendommene på Espeland kan være verdifulle dersom disse blir regulert til næring og bolig.   Bergen Tomteselskap har et klart mål å få tak i disse til lavest mulig pris og vet hvordan dette spillet skal spilles.     Her kommer planavdelingen med Edel Eikeseth tungt inn i bildet.  Hun er del av dette maktnettverket. I møte med Planavdelingen for prosjektet Borgen Park er jeg blitt lovet at alle mine saker vil få negativt utfall hos planavdelingen.   Dette er en effektiv elimineringmetode.  Ren blokkering.  Jeg har derfor ingen tro på at kommunedelplanen vil bli håndtert på en demokratisk måte. 
      Mine interesser på Espeland står i direkte konflikt med maktelitens interesser og planer for området.  Jeg blir blokkert og eliminert.  Planavdeling har god forståelse og vet nøyaktig hvordan "verktøykassen" skal brukes.  Dette er maktnettverket satt i system.  Det er nok mange som står utenfor elitenettverket som har erfart at sakene blir effektivt blokkert.  De tilhører ikke nettverket og vil aldri få mulighet til å få sakene sine regulert.  Det sørger makten bak makten effektivt for.  Glem demokrati i planavdelingen.  Det eksisterer ikke.  Se bare hvor lett makteliten får sine saker gjennomført uten noen form for blokkering eller eliminering.  Da har du svaret.  Planavdelingen bruker samme lov, så hvordan kan det være slik at makteliten alltid får Ja og du som ikke tilhører nettverket alltid får Nei?  Ikke bare det, men det er gjort på et øyeblikk å si Ja til makteliten.  De venter ikke i 10 år slik du må gjøre.
     
      De som samarbeider med makteliten får belønninger i form av oppdrag,  økte inntekter og posisjoner.

Angivernettverk
      Uten et stort angivernettverk som forer toppmakten med informasjon, ville maktnettverket ikke være så sterkt.   Dette angiver nettverket  er omfattende og stort i Bergen også innen alle offentlige etater og kontorer, men også næringslivet og bankene.

Handelsblokkade
     Den som står i veien for nettverkene, møter handelsblokkade.  Uansett hva du trenger fra bedrifter i Bergen som er medlem av maktnettverket, så vil du ikke få tilgang til  tjenester, byggetekniske eller andre viktige tjenester utført.  Du vil bli eliminert og dette er en ren handelsblokkade.  Alle husker vel pressedekningen og handelsblokaden til de engelske arbeiderne som la asfalt og brosten hos private?  Er det handelsnæringen sin plikt å drive handelsblokkade?  Er det skattvest som gav instruks til handelsnæringen å nekte å selge varer til disse engelsk mennene?  Var det nettverket som isenesatte pressedekningen og sørget for handelsblokkaden?  Jeg tror dere kjenner svaret.  Også jeg er utsatt for handelsblokkade.

Bankene
    Maktnettverket strekker seg langt inn i bankene, og står du på elimineringslisten til maktnettverkene vil du ikke kunne få finansiering .. Du må velge en bank  utenfor rekkevidden til maktnettverket.  Det er derfor velkjent metode for å stoppe uønskede prosjekter er å blokkere finansiering. Uten fiansiering blir du blokkert og kommer ingen vei. Eneste alternativ er å søke finansiering i banker som er utenfor rekkevidden til maktnettverket.

Domstolen
    Men tilbake til rettsaken og domstolen.  Dette er siste skanse av demokrati i samfunnet.  Når domstolene faller så faller demokratiet.   I Bergen har domstolene falt og er blitt infiltrert av maktnettverket.  Jeg har ingen tillit til at dette ikke er kjent i Gulating lagmannsrett eller i Høysterett.
Jeg gikk til sak i den tro at domstolene var demokratiske og utenfor maktnettverket i Bergen. Men der tok jeg skammelig feil.

Vitner og sakkyndige
blir hentet fra nettverket og er ikke nøytrale. 

Dommere og nettverksdommere
    Du må forvente at saken din blir tildelt en nettverksdommer, dersom du skal elimineres av makteliten.  Det er kameraderi og  elitenettverket som overstyrer hele saksbehanlingen og rettergangen.  Du må forvente at domsutfallet og dommen er forhåndsavtalt og forhåndsbestemt av nettverket.  I slike nettverkdsommer er Norges Lover og dommerens ED fullstendig uvesentlig for utfallet av saken.  Det er kun motparten sine argumenter som kommer frem i rettsjournalen. Dine tyngste argumenter vil ikke bli ført i rettsprotokollen eller i domsgrunnlaget.  Din prosedering og din vitneutsprørring vil bli amputert,  ja det er rett og slett et spill for galleriet.
      Som meddommer vil det bli utvalgt en lettvekter som ikke har spesialkompetanse eller særlig erfaring innen saksfeltet som din sak omfatter.  Din prosesfullmektig vil bli sabotert så langt det er mulig å gjøre.  Saken er kun et spill for galleriet.  Det finnes eksempler på dommer som er skrevet før rettsaken er gjennomført.

Trenering
     Du må forvente at saken din blir trenert og utsatt av dommer og domstol mange ganger.  Jeg kan telle minst 4 ganger som saken er utsatt i min sak.  Dette er et spill for å øke dine kostnader, fordi hver gang saken blir utsatt, helst få dager før rettsaken, så innebærer dette, i min sak, ca 300.000,- i ekstra omkostninger for advokaten din som må gjennomgå hele saken på nytt. neste gang saken blir berammet. (kr  1, 200.000,- i ekstra sakshonorarer kun på trenering kun hos min advokat, i tillegg kommer tilsvarende hos motparten sin advokat dersom du taper saken. og det gjør du.)

Tryg (Vesta)
    Man må huske på at min motpart var Tryg (Vesta) og ikke det tomme selskapet Paradis Prosjektering AS som i realiteten er konkurs.  Min motpart var rett og slett en tung aktør høyt oppe i maktnettverket.  
      Jeg ble svært forbauset da jeg så at de løy og la forfalsket forsikringsdokumentasjon fram i Gulating Lagmannsrett.  Den samme falske dokumentasjonen var også framlagt i Byretten noen år tidligere.
      Forfalskningen gikk rett og slett ut på at de løy på forsikringssummen ved hjelp av et fiktivt sammensatt dokument.   Den korrekte forsikringssummen var totalt kr 9 milllioner i forsikringsåret, mens de hevdet hårdnakket at den var kr 4,5 millioner.  Bevisforfalskningen bestod at at to dokumenter var mixet sammen,  en korrekt fremside og side to var utbyttet med en tidligere beløpsbegrensning. 
     Dette er rett og slett forsøk på svindel og smart gjort.    Husk at du snakker om et stort forsikringsselskap. 

Advokaten
     Det ble rimelig fort klart under prosederingen at advokatfirma Riisa og Co var Tryg sin faste advokat    Saken er så enkel at dersom Paradis Prosjektering tapte saken, ville Tryg måtte utbetale forsikringssumen.  Tryg har derfor i realiteten overtatt prosederingen på vegne av Paradis Prosjektering med Tryg sin advokat.    Tryg som fører saken for seg selv og med sin faste advokat  Riisa og Co, som har alle slike saker for Tryg.

        Vi hadde fremlagt krav på 9 millioner kroner som var polisedekningen som Paradis Prosjektering hadde hos Vesta på angjeldende tidspunkt 2000 - 2001. Under rettssaken slenger Tryg sin advokat frem et dokumnet som angivelig skulle dokumenter at forsikringssummen kun utgjorde max kr 4, 5 millioner kroner i året 2000- 2001.   Min advokat hadde fått informasjon om at den korrekte forsikringssummen skulle være 9 mill og bad om å få dette verifisert.  Motpartens advokat nektet å fremlegge korrekte data og stod hårdnakket på at dokumentasjon var korrekt.  Min advokat kontaktet ingeniørforeningen og Tryg, men begge steder nektet å oppgi korrekt forsikringssum.  De måtte vite hvilke parter som var involvert i rett saken og sekretæren var tydelig skremt for at forfalskningen av dokumentet skulle bli oppdaget.   Dette må være instruks fra høyeste hold i Tryg.   Dette er ikke snakk om en sækretærs ansvar.
    Maktnettverket sikrer seg at dersom, mot alle odds, jeg skulle vinne saken, så ville de slippe unne med halve forsikringsbeløpet og underslår seg ikke for å legge frem fiktiv forsikringsdokumentasjon.
      I mitt hode begynner det da å rase mange tanker;
    Tryg er motpartens forsikringsselskap. Er jeg den eneste som Tryg fremlegger fiktiv dokumentasjon til, eller gjør Tryg dette mot andre som har tilsvarende krav mot selskapet; i så fall hvor mange erstatningsberettigede er blitt "svindlet" av Tryg i forsikringsoppgjøret.   
En fremleggelse av et slikt fiktivt forsikringsdokumnet i rettsalen, ja både for Byretten og for Gulating Lagmannsrett, forteller meg  i klar tale at Tryg deltar i maktnettverket.  Husk at dette er et elitenettverk i Bergen helt på toppen av næringkjeden.  Dette er ikke smågutter, men dette maktnettverket har all makt i Bergen.  Hvem har gitt instruks om at det skal fremlegges et slikt forfalsket forsikringsbevis?

      Etter rettsaken tar jeg opp dette spørsmålet via Vesta sin faste advoka, som også prosederer denne saken.   Det er Riisa og Co ANS som er det faste advokatfirmaet til Tryg i erstatningsrettsaker.   Jeg ser klart at dersom dette er et fast mønster i større erstatningssaker, så er det er god grunn for Tryg til ikke å bruke flere advokatselskaper.   Det er ikke alle advokatselskaper som bevisst går med på bedrageri, men det er et stort insentativ å få alle erstatnings sakene til Tryg.   Det er gode inntekter til advokatselskapet, moral eller ikke moral.
      Som svar på min email med spørsmål om hvor mange tilsvarende saker som eksisterer med falske forsikringsdokumenter og feile forsikringsbeløp som gjelder Tryg, forsikrer de meg at dette var et beklagelig hendelig uhell og en glipp.  Sorry, sorry sier Tryg.  Det har jeg ingen tillit til. 
     Dersom dette gjelder alle store saker hvor hele forsikringsbeløpet på 9 mill står til erstatningsutbetaling og Tryg kan slippe unna med kun 4, 5millioner ( 1998- 2001) vil dette være svært god business som synes godt på bunnlinjen til Tryg.  200 slike saker hvor man "sparer" 4, 5 mill utgjør 900 millioner kroner på bunnlinjen til Tryg.   Dette er så visst ikke en sekretær feil.  Dette er på toppsjef nivå.

Finanstilsynet
       Jeg ber min advokat sende inn en varslingssak til Finanstilsynet hvor de bes se nærmere inn i erstatningsutbetalinger fra Tryg i denne perioden, siden jeg ikke vet omfanget av Tryg sine feilaktige erstatningsbeløp til andre.   Svaret fra Finanstilsynet er enkelt. Vi er ikke interessert.  Ta kontakt med Dannmark hvor Tryg har sitt eierskap.
      Hvordan kan det norske Finanstilsynet ikke være interessert i sine norske statsborgere? Eller i om Tryg spiller med rene kort i Norge?  Er det ikke den norske finanslisensen det gjelder?

Avisene
     Dagspressen vil aldri ta en dekning som går imot maktnettverket sine interesser.  I så fall er det for å dementere.  Dagspressen blir mer og mer løpegutter for interessene til makteliten.  Det er ikke lenger mulig å stole på innholdet i dagspressen uten å stille spørsmål om hva som er intensjonen til vinklingen av en pressesak.

Byretten
      Etter å ha vært i Byretten hvor dommer var fra maktnettverket og helt klart en nær bekjent av daglig leder i Paradis Prosjektering og dommen derav forutbestemt, hadde jeg likevel store forventninger til at det ville være "renere" i Gulating lagmannsrett.
     Stor ble min forbauselse da lagmannsdommer i Gulating  viste seg å være "kamerat" med motpartens dommer Svein Å Bergseth fra Riisa & Co og at dommer var svært godt forhåndsprosedert før rettsaken startet.   Dette førte til at jeg i forkant av sluttprosedyre fra min advokat, stilte spørsmål om lagdommer sin habilitet og nøytralitet.  Dette ble ført i rettsprotokollen.   Det finnes en del eksempler på at dommer har skrevet dommen før rettsaken har startet.  Det er det man kaller for kameraderi eller nettverkskamerat.   Jeg skjønner at Riisa og Tryg har sterke kontakter inn i maktnettverket som de tydelig er del av og at ordstyrende dommer var nøye utvalgt og forhåndsprosedert.  

Gulating Lagmannsrett
      To ganger har jeg møtt på dommere som tilhører maktnettverket. 
Jeg har ingen tillit til at Gulating lagmannsrett ikke er klar over problemet.  Det jeg har problemer med er; Hvordan kan en domstol tillate en slik praksis?   Hvordan skal en medborger kunne ha tillit til en domstol som ikke spiller med rene kort?  Da er det ingen vits å gå til sak, for dommer er del av maktnettverket og kameraderiet og domsutfallet er bestemt før du møter i rettsalen.  Da er det et spill for galleriet.  Hvordan kan Gulating være domstol når den maktkorrupsjon som de er satt til å dømme over skjer i eget hus?

Justisdepartementet
    Jeg tar opp problemstillingen med Justisdepartementet og får et rent svada svar.  Justisdepartementet går rett og slett rundt grøten.  Justisdepartementet ønsker ikke å gå inn i saken, men overlater dette til Gulating lagmannsrett.  Det er "å sette bukken til å passe havresekken" prinsippet som råder.

      Rettsikkerheten har falt i Bergen og i Gulating Lagmannsrett og Justisdepartementet ser en annen vei.   Dette er intet mindre enn en skandale i den norske rettsstaten.  Er dette Norge og demokrati eller er det Italia eller Kongo?  Ialle fall er Norge ikke lenger en demokratisk rettstat når Makten bak Makten bak Makten styrer domstolene og rettsutfallet.

     Det er på tide at folket tar opp protestfanen for å rydde opp i rettsvesenet i Bergen. 
Det er helt sikkert at Gulating Lagmannsrett ikke kommer til å rydde opp i egne rekker.  Folket skal ikke tolerere at Makten bak Makten overstyrer Rettsvesenet og disse dommerne må fjernes fra Gulating lagmannsrett.  Vi har krav på en ren og rettferdig rettergang.  Vi har krav på at Norges Lover skal etterfølger også for makteliten.   Det vil ikke skje en endring før folket har tatt til gatene i prostest mot dette korrupte domsstolsystemet.

Tilsynssak dommer
      Jeg tar ut tilsynssak på ordstyrende dommer Carl Martin Pettersen  i Gulating lagmanssrett, men har ingen forhåpninger om at det skal føre til noe resultat.  Hvor mange tilsynssaker kan en dommer tåle før Tilsynsutvalget for dommere ikke lengre kan se en annen retning?

Høysterett  - Gulating
     Jeg blir derfor ikke overrasket over at min anke til Høysterett blir avslått, til tross for at Gulating er fullt klar over forhåndsprosederingen, kameraderiet , tilsynssak og mitt skriv til Justisdepartementet. 

Skatteetaten
     For en del år siden måtte jeg rett og slett melde flytting til Austevoll, fordi jeg ble  trakkasert av skattetaten i Bergen.  Stadige og fiktive saker kom i løpende bånd.  Det ble så ille at jeg måtte være rimelig dum, hvis jeg ikke forstod at det var maktnettverket som stod bak alle disse angrepene.  Direkte i etterkant av at jeg tapte rettsaken i Gulating, mottok jeg varsel om tvangsflytting tilbake til Bergen.  Hva kan jeg nå forvente av nye angrep fra skatteetaten og maktnettverket?

Skattedirektoratet som har endelig behandlet saken, gir medhold til at jeg skal skattemessig være bosatt i Bergen. Skattedirektoratet sier at jeg ikke snakker sant, men at Skattvest snakker sant.  Avdelingsdirektøren i Bergen, vet nok at jeg snakker sant.  Han som satte i sene alle disse fiktive skattesakene. Han er del av nettverket.  Svarbrevet fra Skattedirektoratet var vel ikke å forvente annerledes.  Det er staten mot menigmann.    Dette er tull og tøys satt sammen som en beslutning i et brev.  Hvordan kan saksbehandler i Skattedirektoratet garantere for en som jobber for nettverket ikke  isenesetter fiktive skattesaker?  Kjenner skattedirektoratet angivernettverket og nettverkets forgreninger i offentlige etater?  Tillitsverdig?  Neppe.  Tror skattedirektoratet at jeg er en idiot eller?

Regjering og storting er jo også del av dette nettverket.  I dag fremkommer det at demokratiet heller ikke står noe særlig sterkt i regjeringen.  Det kommer vennetjenester og store utbetalinger og smøring for kontrakter til venner på bordet på løpende bånd.  Lysbakken, Foss, SV, Høyre og nå sist selve utenriksministeren.  Alle føler de seg hevet over demokratiet og lar makten bak makten styre samfunnet.   Hvor er demokratiet som vi vanlige medborgere har valgt?  Vi skjønner at slike maktovergrep og slik maktmisbruk må skje i det skjulte.  Nå må alle dokumenter og hemmelige maktsystemer på bordet.

Makten bak makten kalles på verdensbasis The Illuminaties.  Denne makteliten på 1% av befolkiningen som sikrer seg selv og sine 90% av verdens verdier på bekostning av befolkningen. 
Disse styrer etter samme metoder som maktnettverket i Bergen.  Dette er ridderordener som driver med ritualer i svarte rom med dødningskaller og symboler.  Dette kalles av opplyste mennesker som Satanisme.  Dette er svært negative krefter og makt satt i system, akkurat som i Bergen.

Disse menneskene mener seg høyt hevet over mannen i gaten, og demokratiet er bare en fasade for maktutøvelsen som foregår i det stille og i det skjulte.

Mine forfedre ville ha kalt disse menneskene for pakk og kjeltringer. 

Jeg har ingen respekt for disse menneskene, hverken angivere eller makten bak makten, som kaller seg for elite.
      Disse menneskene mener selv at de er de opplyste menneskene.  Jeg kan være enig i at de er kunnskapsrike, men opplyste i betydningen av lysende sjeler det er de ikke.  Dette er de ekte satanistene i verden.  
       Til alle dere satanister, ridderlosjer (Illuminati's), elitemaktnettverk og angivere finner jeg det på sin plass å legge til en annen snutt fra you tube:     

To Hell And Back (part 1)


MAKTNETTVERKET BESTÅR, RETTSIKKERHETEN I GULATING FORGÅR.

Det finnes mange filmer om the Illuminaties på you tube. Jeg har lagt en av dem ved her som en link.

ILLUMICORP - Standard Operating Procedure - illuminati exposed - zeitgeist exposed -


Det er typisk for makteliten til å få noen som kan stå frem og dementere påstander til folket. Det er en av pressens viktigste funksjoner for Makten bak Makten.  Rapporten fra forskning.no kan ikke noe annet enn et bestillingsverk.  Hadde personen til hensikt å avdekke makten bak makten er det mange eksempler på maktmisbruk som ville gitt et helt annet forskningsresultat.  Det er mange som er offer for justismord både av økonomisk karakter og strafferetslig karakter.  Ønsker folk en endring på slik urettferd, må rettsvesenet ryddes kraftig opp i og alle dommere som lar nettverket overstyre rettsvesent må fjernes.  Det kommer vel heller ikke som en bombe at artikkelforfatteren er journalist og heter Didrik Søderlind.   Hei Didrik Søderlind:  Vi er kanskje dumme, men ikke så dumme!!!!
     
PS.  Har du hatt et erstatningskrav mot Tryg ( vesta) og fått erstatning eller avslag på erstatning i tilsvarende byggesaker, er jeg interessert i å få kontakt med deg.  Du kan ha blitt lurt og fått for liten erstatning. 
(Men tilhører du maktnettverket vil du nok ha fått en raus og rask forsikringsutbetaling.)

PS.
Jeg skulle ha ønsket at noen hadde fortalt meg om maktkorrupsjonen i Gulating og Bergen, slik at jeg hadde spart meg for  5 millioner kroner i unødvendige saksutgifter. Denne bloggen er til skrekk og advarsel til alle som vurderer en rettsak og som ikke kjenner til maktkorrupsjonen i Bergen.

Denne bloggen er åpen for alle som ønsker å legge til sine saker hvor maktnettverket har vært inne og overstyrt utfallet av rettsaker eller lignende.